Thông tư
Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 9/01/2014 của Bộ KHĐT
Cập nhật ngày 17 Tháng Giêng 2014 - Số lần xem 11956
 

 

Các tin khác
Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 9/01/2014 của Bộ KHĐT

 

Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 9/01/2014 của Bộ KHĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Thông tư số 192/2011/TT-BTC Sửa đổi một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng vốn ODA

SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 219/2009/TT-BTC NGÀY 19/11/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính

Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Thông tư 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 07 /2010/TT-BKH
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
Thông tư 219/2009/TT-BTC

Thông tư 219 về quy định chi tiêu ODA

Thông tư 04/2007/TT-BKH

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Thông tư số 03/2007/TT-BKH

Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban QLDA chương trình, dự án ODA

Thông tư 01/2008/ TT-BNG

Thông tư 01/2008/ TT-BNG ngày 4/2/2008 về hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Thông tư 82/2007/TT-BTC

Thông tư 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN

Thăm dò ý kiến
Bạn biết tới website chúng tôi qua phương tiện
Gửi ý kiến  Xem Kết Quả