Thông báo
Quyết định 119/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam
Cập nhật ngày 01 Tháng Mười Hai 2009 - Số lần xem 3377
 

Ngày 1/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định số 119) ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA. Quyết định này sẽ thay thế cho Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định số 211) ngày 31/10/1998. Dưới đây là một số nội dung cơ bản liên quan đến Quyết định này.

I. Bối cảnh và sự cần thiết ra đời Quyết định số 119
Nhằm khuyến khích các nhà tài trợ cung cấp ODA và các chuyên gia nước ngoài làm việc cho các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam, ngày 31 tháng 10 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam. Căn cứ Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện (Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư hướng dẫn số 02/2000/TT-BKH ngày 12/01/2000, Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn số 52/2000/TT-BTC ngày 05/06/2000 và Tổng Cục Hải quan có Thông tư hướng dẫn số 01/2001/TT-TCHQ ngày 09/02/2001).
Sau hơn 10 năm đi vào cuộc sống, việc thực hiện Quyết định số 211 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành được đánh giá là khá suôn sẻ, không phát sinh tranh chấp hay vi phạm gì đáng kể và đã phát huy tác dụng thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam với các nhà tài trợ. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình liên quan đến vị thế quốc gia, định hướng, chính sách tài trợ, thu hút và sử dụng, khung khổ luật pháp về ODA đã có nhiều thay đổi, nhất là chủ trương phân cấp trong quá trình thu hút, sử dụng ODA theo tinh thần Nghị định 131/2006/NĐ-CP thì yêu cầu cần có một chính sách mới với những biện pháp phù hợp hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn đối với công tác quản lý chuyên gia nước ngoài cũng đặt ra ngày càng rõ nét, cụ thể:
- Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, tham gia và ký kết nhiều công ước, văn kiện quốc tế cũng như các hiệp định hợp tác song phương, đa phương. Chính vì vậy, rất cần thiết phải rà soát và cập nhật các ưu đãi, miễn trừ đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra ban đầu là khuyến khích các nhà tài trợ cung cấp ODA và các chuyên gia nước ngoài làm việc cho các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.
- Từ năm 1998 đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp quy liên quan đến ODA, gần đây nhất là Nghị định số 131/2006/NĐ-CP, đã có nhiều thay đổi theo hướng phân cấp mạnh và đề cao trách nhiệm giải trình của các Bộ, ngành và địa phương, các chủ chương trình, dự án ODA. Điều này đặt ra yêu cầu về một cơ chế quản lý và xác nhận chuyên gia nước ngoài phù hợp.
- Ngoài ra, trong thời gian qua, việc thực hiện Quyết định số 211 cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới những thủ tục hành chính. Thực tế này đã được thể hiện qua kiến nghị của UBND Tp. Hồ Chí Minh tại công văn số 7611/UBND-ĐTMT ngày 07/11/2007 trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đó là phân cấp cho địa phương trong việc xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA của thành phố và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ triển khai rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 211, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
II. Những sửa đổi, bổ sung chủ yếu của Quyết định số 119 so với Quyết định số 211.
Quy chế mới ban hành kèm theo Quyết định số 119 gồm 3 Chương, 10 Điều, với các nội dung cơ bản như sau:
- Chương I: Những quy định chung, trong đó chỉ rõ đối tượng và phạm vi áp dụng, nguyên tắc áp dụng, giải thích từ ngữ, khái quát về quyền lợi và nghĩa vụ của chuyên gia nước ngoài và trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam.
- Chương II: Những quy định cụ thể về ưu đãi, miễn trừ cho chuyên gia và trách nhiệm cụ thể của các bên đối với việc xác nhận và quản lý chuyên gia.
- Chương III: Tổ chức thực hiện.
So với Quy chế chuyên gia ban hành kèm theo Quyết định số 211, Quy chế mới có những sửa đổi, bổ sung chủ yếu sau đây:
1. Về kết cấu, Quy chế mới cơ bản vẫn giữ nguyên như Quyết định số 211 trừ một số điều, khoảnđược cơ cấu và sắp xếp lại cho hợp lý hơn.
2. Về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh, khái niệm “chuyên gia nước ngoài” được mở rộng hơn.
Khái niệm chuyên gia nước ngoài trong Quy chế chuyên gia ban hành kèm theo Quyết định số 211 “là người có quốc tịch nước ngoài được Bên nước ngoài (bao gồm Chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ có hoạt động tài trợ cho chương trình, dự án ODA ở Việt Nam) cử vào Việt Nam để nghiên cứu xây dựng, thẩm định hay thực hiện chương trình dự án ODA theo quy định hay thỏa thuận trong các Điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa Bên Việt Nam (bao gồm các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện chức năng Nhà nước về quản lý, điều hành và thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam) với Bên nước ngoài hoặc được Bên Việt Nam chỉ định mời hoặc thuê vào Việt Nam để thực hiện chương trình, dự án ODA”. Như vậy, theo Quy chế cũ, chỉ những chuyên gia nước ngoài được Bên nước ngoài hoặc Bên Việt Nam trực tiếp tuyển chọn và ký hợp đồng thì mới được hưởng các ưu đãi, miễn trừ cho chuyên gia. Nhưng ở Quy chế mới này, trường hợp chuyên gia làm việc cho nhà thầu mà có tên trong danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) ký hợp đồng với Bên nước ngoài hoặc Bên Việt Nam trên cơ sở kết quả đầu thầu được cấp có thẩm quyền của hai bên phê duyệt, chấp thuận thì cũng được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ cho chuyên gia (Khoản 5 Điều 3 Chương I của Quy chế).
Việc sửa đổi khái niệm “chuyên gia” này là phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế hiện nay, phù hợp với những thay đổi trong chính sách, chiến lược tài trợ thời kỳ sau năm 2010, khi Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình, phù hợp với xu thế hạn chế và xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong các hoạt động hợp tác phát triển cũng như trong các quan hệ đối tác. Với khái niệm mới này, sẽ tạo ra sự bình đẳng đồng thời khuyến khích các chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam.
Ngoài ra, các thuật ngữ trong Quy chế mới cũng được điều chỉnh để phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành; các ưu đãi cho chuyên gia nước ngoài và các thành viên gia đình của họ được cập nhật trên cơ sở các chính sách và quy định hiện hành, bổ sung thêm các quy định cho phù hợp với thực tiễn triển khai thực hiện Quyết định số 211 trong thời gian qua.
3. Về xác nhận và quản lý chuyên gia đã được phân cấp cho Cơ quan chủ quản và Chủ dự án, phù hợp với Nghị định số 131/2006/NĐ-CP. Quy chế mới cũng xác định vai trò, trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ của các cơ quan liên quan, tập trung chủ yếu là Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính, theo lĩnh vực quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của Bên nước ngoài, trách nhiệm của chuyên gia nước ngoài và gia đình của họ.
Quyết định số 119 có hiệu lực từ ngày 20/11/2009. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định này, căn cứ theo Điều 3 của Quyết định, Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quy chế.
Cao Mạnh Cường
Phó Vụ trưởng Vụ KTĐN, Bộ KH&ĐT
Các tin khác
Trao Kỷ niệm chương cho Tham tán Hợp tác phát triển Đại sứ quán Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam

(MPI Portal) – Ngày 20/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho ông Henning Plate, Tham tán Hợp tác phát triển Đại sứ quán Đức tại Việt Nam để ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ TRỰC TIẾP NĂM 2012-2013 CỦA CHÍNH PHỦ AUSTRALIA CHÍNH THỨC PHÁT ĐỘNG

HÀ NỘI – Đại sứ quán Australia tại Hà Nội hiện bắt đầu nhận hồ sơ đề nghị xét duyệt cho Chương trình Tài trợ Trực tiếp (DAP) năm 2012 – 2013 cho các dự án ở khu vực Bắc Việt Nam, bao gồm từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Hạn chót nhận hồ sơ là 17.00 thứ 6 ngày 31 tháng 08 năm 2012

“Gặp gỡ địa phương-Ngoại giao đoàn” tại Cần Thơ

Trong khuôn khổ Hội chợ-Triển lãm “Thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển Đồng bằng sông Cửu Long” và nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28/4/, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức chương trình "Gặp gỡ địa phương-Ngoại giao đoàn," tại thành phố Cần Thơ.

Giáo sư Tanaka Akihiko thành Chủ tịch của JICA

Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Giáo sư Tanaka Akihiko, Phó Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Tokyo đã chính thức trở thành Chủ tịch của JICA kể từ ngày 1/4/2012.

Hãy làm tất cả để mang lại lợi ích cho đất nước

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân mật tiếp 25 cán bộ làm công tác đối ngoại mới được bổ nhiệm giữ cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài (nhiệm kỳ 2012-2015) trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Trao Huân chương Độc lập cho ông Võ Hồng Phúc

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch-Đầu tư đã tổ chức lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Võ Hồng Phúc.

Australia công bố tài trợ cho 13 dự án tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tiếp Bộ trưởng Bộ ngoại giao Australia

(MPI Portal) – Chiều 28/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ ngoại giao Australia Bob Carr.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương tiếp Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Jean Dupraz tại Việt Nam

(MPI Portal) – Chiều 12/3, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương đã có buổi tiếp Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Jean Dupraz tại Việt Nam.

Thứ trưởng thường trực Cao Viết Sinh tiếp Đại sứ Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn PM Cộng hòa Ailen

(MPI Portal) – Chiều ngày 22/2/2012, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng thường trực Cao Viết Sinh đã có buổi gặp mặt và làm việc với ông Bruno Angelet, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và ông Liam Phelan, Tổng Giám đốc Tập đoàn PM Cộng hòa Ailen.

Thăm dò ý kiến
Bạn biết tới website chúng tôi qua phương tiện




Gửi ý kiến  Xem Kết Quả